Osalejate tagasiside Tartu Maratonile

23.03.2021

Foto 47. Tartu Maratonist. Autor: Kiur Kaasik.

Tänu väga headele lumeoludele saime 47. Tartu Maratoni korraldada täies pikkuses originaalrajal. Küll aga toimus üritus viiruse leviku tõttu keerulistes oludes ning tavapärasega võrreldes teistmoodi. Eritingimused mõjutasid meid, korraldajaid ning loomulikult ka kõiki suusasõpru, kelle jaoks on maraton talve üks tippsündmuseid.

Seetõttu pidasime vajalikuks küsida põhipäeval, 21. veebruaril osalenute tagasisidet, kas ja kuidas jäädi rahule tänavuse Tartu Maratoniga.

Küsitluse täitsid 1162 suusatajat ehk 33% põhipäeval startinutest.

Jagame teiega kokkuvõtet osalejate hinnangutest ning kõige enam kõlama jäänud arvamustest.

Hinnanguid sai anda 10 pallil skaalal, kus 10 väljendas kõrgeimat ning 0 madalaimat hinnet.

Kuidas hindad korraldajate valmisolekut muutustega kohaneda ning viia üritus läbi kehtivate piirangute tingimustes?

 • 97,42% harrastajatest andsid hindeks 8 või enam. Seejuures kõige kõrgema hinde ehk 10 punkti andis 70,89% vastanutest.

Kõrgeid punkte anti näiteks seetõttu, et korraldajad olid teinud sel aastal 500-suurused stardigrupid, mis aitasid vältida viiruse levikut ning inimesed said omas tempos ning ilma suuremate ummikuteta raja läbida. Samuti toodi välja, et vaid korraldajate tagatud meetmete tõttu oli julgust üritusel osaleda.

Madalamad punktid tulid näiteks selle eest, et pealtvaatajad polnud sellel aastal lubatud.

Üldhinnang maratoni korraldusele

 • 8 või rohkem punkti andis üritustele 97,06% vastanutest, kõrgeima hinde ehk 10 punkti 58,72%.

Vastajad hindasid kõrgelt, et korraldajad leidsid võimaluse Tartu Maratoni keerulisel ajal korraldada. Samuti oli neid, kes tundsid puudu kaasaelajatest ja melust, kuid said aru, et tänavu polnud see võimalik.

Hinnang rajale

 • 8 või enam punkti andis rajale 58,97%, kõrgeima hinde 20,90% vastanutest.

Rada sai kehvemaid punkte peamiselt sulailma tõttu. Paljud leidsid, et rajameister oli teinud head tööd, kuid sula tegi omad korrektuurid. Kehvemaid punkte anti ka selle eest, et varasemalt polnud kommunikeeritud, mis põhjusel ei olnud rajameister öösel-hommikul rada läbi sõitnud.

Hinnang teeninduspunktidele

 • 94,11% andsid 8 või enam punkti. 10 punti andis 58,20%.

Kõrgeid punkte anti teeninduspunktides olnud abivalmite inimeste ning hea toidu eest. Samuti mainisid paljud, et said õigeaegset määrdeabi.

Vähem punkte anti selle eest, et topsid segasid liikumist. Samuti märgiti ära, et toidu juures võiksid olla sildid, et oleks teada, kus mis asub.

Hinnang stardi korraldusele (numbrite väljastamine, pakkide äraandmine, suusaabi- ja määrdeteenus)

 • 8 ja enam punkti andis 96,01% vastanutest. 67,82% inimestest andsid 10 punkti.

Suurem osa vastanutest oli rahul määrdeteenusega ning väitsid, et kõik sujus ladusalt.

Oli ka neid, kes oleksid soovinud saada varem infot selle kohta, et kilekotte enam pakihoiuks ei saa.

Hinnang grupistartidele

 • 94,18% vastanutest andsid hinde 8 või enam. 10 punkti andis 74,67%.

Kõrgeid punkte anti seetõttu, et grupistardid olid hästi hajutatud ning see vähendas kukkumisi.

Miinuspoolena toodi välja, et stardikoridori sisenemine oli kitsas ja seda oleks võinud paremini hajutada.

Seoses grupistartidega iseloomustaksin maratonipäeva järgmiselt:

75,20% vastanutest nautisid grupistarte väga, sest ei olnud suuri rahvahulkasid ei stardis ega ka hiljem rajal. 28,10% väitsid, et neil ei ole vahet, kas toimuvad grupistardid või mass-start. 16,57% inimestest tundsid puudu uhkest ja võimsast massistardist ja sellega kaasnevast ülevast tundest. 5,81% vastanutest leidsid, et rajal kohati suhteliselt väheste suusatajatega kulgedes kadus päris Tartu Maratoni tunne. 1,82% inimestele grupistardid ei meeldinud üldse ja nad eelistavad mass-starti.

Kas soovid, et ka tulevikus võiksid tavatingimustes toimuda grupistardid?

 • 77,80% vastanutest soovivad ka edaspidi grupistarte, 22,20% ei soovi.

Hinnang finišiteenindusele

 • 94,44% vastanutest andsid 8 või enam punkti. 10 punkti andis 62,79%.

Leiti, et antud oludes oli finišilahendus parim, mida teha sai - kiire, selge, kompaktne. Paljud kiitsid toidupaki lahendust, kuid oli ka neid, kes tundsid supist puudust. Kiideti ka pakihoiu vabatahtlike abivalmidust ja kiiret tegutsemist. Tehti ettepanekud, et lisaks maratoni märgiks muutunud soojale meeõllele võiks finišis olla joogivalikus ka soe tee ja vesi ning et parklate kohta võiks olla rohkem suunavaid viitasid.

Hinnang medalitele

 • 8 või rohkem punkti andis medalitele 94,54% vastajatest, kõrgeima hinde 77,28%.

Paljud hindasid seekordse medali stiilseks ja väärikaks: „On uhke tunne, kui finišis selline autasu kaela riputatakse!“. Toodi välja ka keskkonnateema ning ettepanek, et osaleja võiks saada valida, kas soovib medalit või mitte.

Juhul kui üritusele registreerimisel oleks võimalik valida, kas soovin medalit või mitte, siis ma:

 • 69,64% vastanutest leiab, et medal on oluline ning soov on ka edaspidi medal finišis kaela saada. 12,49% loobuks mõnel aastal medalist, kuid aeg-ajalt sooviks ikkagi medalit saada. 9,71% vastanutest kasutaks võimalust ning loobuks medalist.

Kas ürituse kvaliteet vastab osavõtutasule

 • 85% vastanutest andsid 8 punkti või enam. 10 punkti andis 45,97%.

Kõrgeid punkte anti selle eest, et mööndusi kvaliteedis ei tehtud ning Tartu Maratonil on hinna-kvaliteedi suhe paigas.

Vähem punkte anti seetõttu, et pärast esimest vooru on hind liiga kõrge.

Kuidas hindad meiepoolset info edastamist enne maratoni (nt sotsiaalmeediakanalid, meiliteavitused, koduleht, suhtlus telefoni ja e-posti teel)?

 • 8 punkti või enam andis 94,95% vastanutest. Kõrgeima hinde andis 61,18%.

Leiti, et üldpildis oli info piisav. Miinustena toodi välja, et kodulehelt oli keeruline informatsiooni leida ning ka see, et maratoninädalal võiks veebilehel olla rohkem uudiseid.

Kuidas hindad meiepoolset info edastamist maratonipäeval (nt kommentaatorid, vabatahtlikud/korraldajad erinevates teenistustes)?

 • 95,73% hindasid info edastust maratonipäeval hindega 8 ja enam, 10 punkti andis 61,27% vastanutest.

Leiti, et kommentaatorid andsid palju juurde, eriti tänavu kui pealtvaatajaid polnud. Puudust tunti otseülekandest.

Kuidas hindad meiepoolset info edastamist pärast maratoni (nt sotsiaalmeediakanalid, meiliteavitused, koduleht, suhtlus telefoni ja e-posti teel)?

 • 93,91% vastanutest andsid hindeks 8 või enam, seejuures  10 punkti andsid 59,36%.

Toodi välja, et maratonipäevast võiksid olla teleülekanne ja erisaade, samuti trükitud lõpuprotokoll.

Leiti, et tulemused, sh live-tulemused võiksid olla kodulehel paremini nähtavad.

Veel osalejate arvamusi:

Põhidistantsid võiksid olla jagatud kahele päevale – laupäeval pikk maa, pühapäeval lühike.
Grupistardid ja netoaeg võiksid jääda kasutusse ka edaspidi.
„Osalesin esimest korda, aga kõik oli arusaadav ja toimis hästi. Nii hea korraldus oli positiivne üllatus ja tekitas usaldust ka edaspidi osaleda.“
„Sügav lugupidamine, et vaatamata mistahes drastilistele oludele ja raskustele annate endast maksimumi Tartu Maratoni toimumise nimel. Ja seda alati väga kõrgel korralduslikul tasemel. Ühtin väga selle arvamusega, et Tartu Maraton on midagi palju enamat kui lihtsalt üks nädalavahetuse spordiüritus. Palju jõudu selle väga olulise missiooni jätkamiseks!“

Täname kõiki, kes küsitluses osalesid ning oma mõtteid jagasid! Osalejate arvamused on meile oluliseks abiks kokkuvõtete ja tulevikuplaanide tegemisel. Töötame ettepanekutega edasi ning hoiame teid edasiste plaanidega kursis!